اردوی مطالعاتی چیست؟

شیوه ‏ی برگزاری اردو به دو صورتِ صرفاً مطالعاتی (مخصوص گروه پیش‏ دانشگاهی، سوم دبیرستان) و ترکیب یک زنگ کلاس و یک زنگ خودآموزی (مخصوص گروه‏های ششم تا دهم) خواهد بود.